Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van de Beroepsopleiding Advocaten is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de Beroepsopleiding Advocaten op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Beroepsopleiding Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de Beroepsopleiding Advocaten bevinden zich links naar externe websites. De Beroepsopleiding Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Beroepsopleiding Advocaten

Linken naar pagina’s van de Beroepsopleiding Advocaten is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat de Beroepsopleiding Advocaten toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.beroepsopleidingadvocaten.nl met als officiële beschrijving Beroepsopleiding Advocaten.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van de Beroepsopleiding Advocaten en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beroepsopleiding Advocaten.